Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

M.m.v. Titus Troelstra, trompet

 

Liturgie

 

Muziek

Lied (te zingen voor de dienst): Lied 471

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande):        Lied 482: 1 en 3

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

Zingen:                   Lied 149 : 1 en 2 (gemeente gaat zitten)

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 468

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Lucas 2 : 15 – 21

Zingen:                   Lied 475: 1 en 2

2e Schriftlezing:     Galaten 3: 26 – 4:7

Zingen:                   Lied 475: 3

Overdenking

Muziek

Zingen:                   Lied 481

Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!

Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Christus d’eeuw’ge Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot.
U, der mensen een, o Heer,
U Immanuel, zij eer!

Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug’len dalen neer,
licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed,
schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) : Lied 503

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).