Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 480

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 84: 1 en 6

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 362

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 413

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Johannes 1: 14 -18

Zingen:                   Lied 501: 1 en 2

2e Schriftlezing:     Johannes 1: 35 – 51

Zingen:                   Lied 501: 3 en 4

Preek / Orgelspel

Zingen:                   Lied 528

In Memoriam / Stilte

Zingen:                   Lied 23b: 1, 2 en 5

1
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.
2
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
5
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 531

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).