Voorganger: ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 742: 1, 2, 3, 4, 5 en 8

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 92: 1, 2, 3, 7 en 8

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 712

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 305

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Psalm 115

Zingen:                   Lied 324

2e Schriftlezing:     Handelingen 17: 15 – 34

Zingen:                   Lied 339a

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 825: 1, 4, 5 en 6

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 315

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)