Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 849

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 276

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 139: 1, 2 en 14

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 303

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Spreuken 4: 3 – 27

Zingen:                   Lied 326: 1 en 2

2e Schriftlezing:     Matteüs 7: 1- 5

Zingen:                   Lied 326: 3 en 4

3e Schriftlezing:     Openbaring 1: 9 – 20

Zingen:                   Lied 326: 5 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 385

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:           De Heer zij met u.

Gemeente:              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:           Heft uw harten omhoog.

Gemeente:              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:           Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed:             Nr. 10 van het Dienstboek

Zingen:                   Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:            Nr. 10 van het Dienstboek

We bidden het Onze Vader

Vredegroet:

Voorganger:           De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:              En met uw geest.

Voorganger:           Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn.

Breken en delen

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 413

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 23b

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)