Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 729

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 212

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 612

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 150a

Gebed om de opening van het Woord:

1e Schriftlezing:     Jesaja 45: 18 – 25

Zingen:                   Lied 111: 1, 2 en 6

2e Schriftlezing:     Filippenzen 2: 1 – 11

Zingen:                   Lied 687

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 569

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

 

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)