Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

M.m.v. Gospelkoor Marturia uit Aalden

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 480

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Het koor zingt:       – Van hart tot hart

– Down to the river to pray

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 705

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Micha 4: 1 – 7

Zingen:                   Lied 447

2e Schriftlezing:     Marcus 1: 1 – 20

Het koor zingt:       – You’ve got a friend

I will give thanks

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 675

Het koor zingt:       – I have a dream

– Avond

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 747: 1, 3, 4, 5 en 8

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).