Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 880

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 280: 1, 2, 3 en 4

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 280: 5, 6 en 7

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 89: 6 en 7

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Micha 4: 1- 5

Zingen:                   Lied 447

2e Schriftlezing:     Matteüs 15: 29 -39

Zingen:                   Lied 339a

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 370

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 419

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)