Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

M.m.v. Zangroep Chajim uit Schoonebeek

Dirigent: Bert van der Klis

 

Liturgie

Thema: “Horen”

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 745

1      Uit de schemer van de tijden doemt een oergestalte op,

met legenden, staf en mijter, beeld van het erbarmen Gods.

Nicolaos, zegevieren zal het recht voor heel het volk,

sta ons bij nu wij hier bidden, wees van onze woorden tolk.

2      Voor het kind dat niet kan spelen en geen veilig huis meer kent;

dat geen kans krijgt om te leren, uitgebuit wordt en miskend;

dat geweld gewoon gaat vinden en gepantserd verder leeft…

God, behoed al deze kindren, dat uw aarde toekomst heeft.

3      Sint Niklaas, die weet wat recht is en wat slecht is      ondervangt,

vrijgekocht heeft hij drie dochters van een redeloze man.

Driemaal werpt hij gulden klompjes door het venster aan de         straat,

driemaal ziet een dochter toekomst, wordt een vrouw,

krijgt nieuwe staat.

4      Voor wie reizen in den vreemde, voor wie overvallen wordt

door de stormen, door de schemer, door de honger, door     tekort,

die geen eigen grond meer hebben, die gevlucht zijn om het         brood;

God, dat wij elkaar behoeden én in weelde én in nood.

5      Al wie varen op het water, zelfs de scheepslui op de wal,

mogen om Sint Niklaas vragen, want hij kent zijn makkers        wel.

Op de zeeën, woedend, ziedend, in de stilte voor de storm,

in gebed of in verstrooiing, Nicolaos, pleit voor ons.

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 971

1      Zing een nieuw lied voor God de Here

en wees van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.

Hij heeft de hand en het verstand

gezegend voor het werk,

de bouw van Christus’ kerk.

2      God wil aan ons telkens weer tonen

dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,

geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen en hout alleen

is ’t grote werk gedaan.

’t Zal om onszelve gaan.

3      De Heilge Geest geeft taal en teken.

Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Het koor zingt:       – Stay with me till the morning

– Steal a Way

Kyrië-gebed

Na iedere gebedsintentie zingt het koor: “God hoor mijn gebed”

Gloria-lied: Lied 985

1      Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de Naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

2      Heilig, heilig, heilig, Maker van de sterren,

zonnen en manen en heel het firmament!

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,

machten en krachten, maak zijn Naam bekend!

3      Heilig, heilig, heilig, Bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Psalm 40

Het koor zingt:       – Santo

– Beloofd is beloofd

2e Schriftlezing: Johannes 10: 1 – 16

Zingen: Lied 314

1      Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

2      Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der         waarheid.

’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons         verrichten.

3      O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 726: 1, 2, 5 en 6

1      Hoor, een heilig koor van stemmen,

staande aan de glazen zee,

halleluja, halleluja, God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen, als de sterren in hun glans,

psalmen zingend, palmen dragend,

in de hemel is een dans.

2      Patriarchen en profeten, de getuigen van uw Geest,

koning, heilige, apostel, martelaar, evangelist

maagden, moeders, mannen, vrouwen

die volhardden tot het eind,

tot U baden in vertrouwen

die nu stralende verschijnt.

5      Nu omstraalt hen licht des hemels

en de levensbron ontspringt

waar zij juichen U ter ere

waar hun koor uw glorie zingt.

Vrede is hun deel voor immer

liefde is hun eeuwig recht,

want zij traden uit de schemer

voor uw levend aangezicht.

6      God uit God, Gij eerstgeboren

licht uit licht, o zonneschijn,

in wiens lichaam uitverkoren

heiligen slechts heilig zijn,

schenk ons leven uit uw bronnen;

door uw adem aangeraakt

zingen wij tot Vader, Zoon en

heilge Geest die levend maakt.

Het koor zingt:       – I will give thanks

– Halleluja van David

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 416 (pianiste van het koor, koor en gemeente)

Koor:

1      Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koor en gemeente

2      Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koor

3      Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Koor en gemeente

4      Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Zingen: Lied 415

1      Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

2      Stort op onze bede, in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

3      Amen, Amen, amen!

Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw Naam ter eer!