Hervormde gemeente te Dalen

College van kerkrentmeesters

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie

begroting rekening rekening
2016 2016 2015
baten
 Opbrengsten uit bezittingen €         42.400 €       40.793 €         69.010
 Bijdragen gemeenteleden €         76.500 €       80.870 €         98.761
Subsidies en overige bijdragen van derden €          20.000 €          9.261 €            1.931
Totaal baten

lasten

€       138.900 €     130.924 €       169.702
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €         85.300 €       80.461 €         81.287
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €            5.200 €          4.585 €           4.928
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €            7.400 €          7.504 €           7.539
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €            20.400 €          35.629 €           18.482
 Salarissen (koster, organist e.d.) €         13.000 €       12.014 €         12.250
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €         14.000 €       13.361 €         13.650
Lasten overige eigendommen en inventarissen €                500 €          1.167 €               817
Totaal lasten

Resultaat (baten – lasten)

€       145.800 €     154.721 €       138.953
€           6.900- €       23.797- €         30.749

Toelichting

Baten

Opbrengst uit bezittingen In 2015 is eenmalig een bedrag  van van €  25.000 aan erfpacht ontvangen.
Bijdrage  gemeenteleden

Lasten

In 2015 is eenmalig een bedrag  van € 10.000  aan een gift ontvangen.
Lasten kerkelijke gebouwen In 2016 is € 17.000 uitgegeven aan het monumentaal gebouw en orgel.