Eerste zondag ‘Veertigdagentijd’.

Bevestiging en afscheid ambtsdragers.

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Afscheid als ouderling neemt: Hannie Homburg

Bevestigd als ouderling wordt: Nellie Oosterhof

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 156

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 207

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering (gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 134

Kyrië-gebed

Zingen:                   Lied 273: 1, 2 en 3

Afscheid van de aftredende ambtsdrager:

Gebed

Zingen:                   Lied 90: 8

Toespraak

Bevestiging van de nieuwe ambtsdrager:

Onderwijzing en gebed

Vraag aan Nellie

Zegen

Ik vraag de gemeente nu op te staan en de volgende vragen met ja te beantwoorden:

nu Nellie tot ouderling bevestigd is,

belooft u haar te aanvaarden,

haar te omringen met uw steun,

haar te dragen in uw gebeden

en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer.

Wat is daarop uw antwoord?

Zingen:                   Lied 794

(gemeente gaat weer zitten)

Woorden van welkom

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:          Marcus 3: 1 – 19

Zingen:                   Lied 538: 1 en 4

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                   Lied 687

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 968: 2, 4 en 5

2   Door God bijeen vergaderd,
  één volk dat Hem behoort,
  als kindren van één Vader;
  één doop, één Geest, één woord.
  Zo offert allerwege
  de kerk U lof en prijs.
  E‚n naam is aller zegen,
  ‚‚n brood is aller spijs.

 

4   In ‘t woeden aller tijden
  is nooit het lied verstomd,
  Gods hoede zal ons leiden,
  de volle vrede komt!
  Geloven wordt aanschouwen,
  als uit de hemel daalt
  de bruid, de hoge vrouwe,
  de kerk die zegepraalt.

 

5   Met God zijn wij verbonden,
  met Vader, Zoon en Geest,
  met alwie overwonnen,
  alwie zijn trouw geweest.
  Bewijs ons uw genade,
  dan zingen wij bevrijd
  de glorie van uw daden,
  in tijd en eeuwigheid.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)