Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 695

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 985

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 24: 1, 4 en 5

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 661

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Handelingen 1: 1 – 14

Zingen:                   Lied 663: 1

2e Schriftlezing:      Efeziërs 1: 17 – 23

Zingen:                   Lied 663: 2

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 919

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 903: 1, 2, 3 en 6

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).