Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 633

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 645: 1, 2, 3 en 4

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 647

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 619: 1, 4, 5 en 6

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Jona 2

Zingen:                   Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7

2e Schriftlezing:      Johannes 21: 1 – 14

Zingen:                   Lied 632: 1 en 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 675

In Memoriam

Stilte

Zingen:                   Lied 943: 1, 5 en 6

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 655

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4. De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).