Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1014

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 84: 1 en 2

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 221: 1 en 3

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 117a

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Psalm 27

Zingen:                   Lied 27: 1 en 2

2e Schriftlezing:      Kolossenzen 3: 12 – 17

Zingen:                   Lied 657: 1 en 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 968: 1, 4 en 5

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 753

1 Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

4 Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).