Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie:

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 23C

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 791: 1, 2, 3 en 4

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 65: 1 en 2

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 304

Afscheid van de kinderen van de zondagsschool

Zingen (staande):   Lied 363

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Exodus 17: 1 – 7

Zingen:                   Lied 803: 1 en 4

2e Schriftlezing:      Mattheüs 9: 35 – 10: 5a

Zingen:                   Lied 803: 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 836: 1, 2, 3 en 4

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 793

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).