Voorganger: Ds. F de Boer

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie:

VOORBEREIDING

Orgelspel

Inoefenen:     Lied 293

Welkom en mededelingen

– allen gaan staan –

Openingslied:            De vreugde voert ons naar dit huis (Lied 280: 1, 2 en 3)

Groet en bemoediging

Drempelgebed          Hoor mijn stem, Heer (Lied 293)

– allen gaan zitten –

Inleiding

Smeekgebed

Zingen:           Eén is de Heer, de God der goden (Lied 310)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing:           Deuteronomium 18,9-22

Zingen:           Van ganser harte loof ik hem (Psalm 111: 1 en 6)

Lezing:           Kolossenzen 2,6-19

Zingen:           Nu heeft het oude leven afgedaan (Lied 353: 1 t/m 4)

Verkondiging

Zingen:           De wereld is van hem vervuld (Lied 825: 1, 5, 8 en 9)

GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen:           In Christus is noch west noch oost (Lied 969: 1 t/m 4)

Uitzending en zegen

Antwoord op de zegen:       Ga met God (Lied 416: 4)

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.