Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1014

 

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 212

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 71: 1, 12, 13 en 14

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 871

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Jesaja 40: 1 – 26

Zingen:                   Lied 943: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:      Romeinen 11: 33 – 36

Zingen:                   Lied 943: 4, 5 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 825: 1, 2 en 3

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 864: 1, 2 en 5

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).