Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 119a

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 100

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 209

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 985

 

Gebed om de opening van het Woord:

1e Schriftlezing:      Marcus 8: 27 – 9: 1

Zingen:                   Lied 313: 1 en 2

2e Schriftlezing:      Jakobus 1: 16 – 27

Zingen:                   Lied 313: 5

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 841

 

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 23c

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).