Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

*Tevens afscheid van Geesje en Gerrit-Jan Lennips als beheerdersechtpaar van de Weme.

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 156

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 276

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 305

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 145: 1, 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Jesaja 61: 10 – 62: 5

Zingen:                   Lied 317: 1

2e Schriftlezing:     Marcus 2: 13 – 22

Zingen:                   Lied 317: 2 en 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 653: 1, 2, 5 en 7

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:           De Heer zij met u.

Gemeente:              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:           Heft uw harten omhoog.

Gemeente:              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:           Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed:             Nr. 3 van het Dienstboek

Zingen:                   Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:            Nr. 3 van het Dienstboek

We bidden het Onze Vader

Vredegroet:

Voorganger:           De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:              En met uw geest.

Voorganger:           Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn.

Breken en delen

Zingen:                   Lied 657: 1 en 4

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 704

Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)