‘s Avonds GEEN dienst

‘s Morgens oudejaarsdienst

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert Otten

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1000

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 100

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

Zingen:                   Lied 826

(gemeente gaat zitten)

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 885

Gebed om de opening van het Woord:

1e Schriftlezing:     Psalm 146

Zingen:                   Lied 517: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:     Lucas 2: 15 – 40

Zingen:                   Lied 157a

Preek / Orgelspel

Zingen:                   Lied 518: 1, 2 en 3

In Memoriam / Stilte

Zingen:                   Lied 512: 1, 2, 6 en 7

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 513

1     God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

 

2     God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

 

3     God heeft het laatste woord.

  Wat Hij van oudsher zeide,

 wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

 

4     God staat aan het begin

 en Hij komt aan het einde.

 Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).