Viering Opstanding van Christus

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Trompet: Titus Troelstra

 

Liturgie

 

Muziek

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 633

 

De Paaskaars wordt binnengebracht

Welkom door de ouderling van dienst

De Paaskaars wordt aangestoken

 

Aanvangslied (staande): Lied 637

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 630

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 624

De kinderen gaan naar de zondagsschool

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Marcus 16: 1 – 8

Zingen:                   Lied 617: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11

2e Schriftlezing:      1 Korintiërs 15: 12 – 28

Zingen:                   Lied 642: 1, 2, 3, 4 en 8

Preek

Muziek

Zingen:                   Lied 641

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 634

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).

Muziek