Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

  • Nieuwe Corona-maatregelen vanaf zondag 14 november 2021.
  • Kijk voor meer informatie hierover: op de <Laatste Nieuws> pagina.

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 445

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars en de Adventskaarsen

Uitleg Adventsproject

 

Aanvangslied (staande): Lied 438: 1 en 4

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 463: 1 t/m 5

Kyrië-gebed

Zingen:                          Lied 442

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Jesaja 40: 3 – 11

Zingen:                          Lied 439: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Lucas 1: 26 – 38

Zingen:                          Lied 443

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 462

 

In Memoriam

Stilte

Zingen:                          Lied 947

 

Gebeden

Slotlied (staande):      Lied 444

Zegen

Zingen:                          Amen (3x)

 

Orgelspel