Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie:

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 695

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 654: 1 en 6

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 67: 1 en 3

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 286

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Leviticus 19: 1 – 4 en 9 – 18

Zingen:                   Lied 313: 1

2e Schriftlezing:      Johannes 16: 16 – 28

Zingen:                   Lied 313: 5

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 665

In Memoriam

Stilte

Zingen:                   Lied 769: 1 en 6

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied:                  Lied 755

Gemeente gaat staan

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).

Zingen:                   Lied 708: 1 en 6

(2 coupletten van het Wilhelmus)