Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Geert Meendering

Dwarsfluit: Greetje Pos

Zang: Lammy van Urk

Zang/gitaar: Sjouke van der Veen

In deze afscheidsdienst nemen we afscheid van

Ds. Peter den Braanker en familie.

Liturgie:

Muziek voor de dienst: Geert Meendering – orgel

Greetje Pos – dwarsfluit

  • Johann Sebastiaan Bach: Gavotte

 

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend): Lied 880

1      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,

van ster tot onstuimige zee.

2      Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid

stroomt over in arbeid, in passie en pijn,

in^de hectische steden en de stilte van wijsheid

in^elk kind, onbevangen en klein.

3      Dit leven op aarde: een bron van genezing,

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,

bevrijdt onze ziel van verdriet.

4      Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.

Voel^de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede

tot^ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande): Lied 868: 1, 2 en 4

1      Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.

2      Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug^len geheven.

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

4      Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,

lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.

Groet:

Voorganger:   In de Naam van de Vader en de Zoon

                        en de Heilige Geest.

                        Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:      die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:   die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:      en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 653: 1 en 7

1      U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

7      O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

Kyrië-gebed

Gloria-lied: Lied 705

1      Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil’ge Geest, de Trooster, de drie-enige in zijn troon.

Halleluja, halleluja, de Drie-enige in zijn troon.

2      Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

3      Ere zij de Heer der eng’len, ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken; aard^ en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk.

4      Halleluja, lof, aanbidding brengen eng’len, U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer.                Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

Lammy en Sjouke zingen:

  • Hoe groot zijt Gij (How great Thou art)
  • The Rose

Gebed om de opening van het Woord

 Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 4 – 28

Zingen: Lied 695

1      Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,

wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.

2      Raak met uw adem mijn onrust, tot ik de rust hervind.

Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.

3      Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.

Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand.

4      Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan,

die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan.

5      Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!

Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

Overdenking

Muziek

Geert Meendering – organist

Greetje Pos – dwarsfluit

  • Johann Sebastian Bach: Siciliano

Zingen: Lied 885

1      Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2      Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Refrein:

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Lammy en Sjouke zingen:

  • In the sweet by and by
  • The gospeltrain

Gebeden

Slotlied (staande): Lied 416

1      Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2      Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3      Ga met God en Hij zal met je zijn.

in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4      Ga met God en Hij zal met je zijn.

tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Zegen

Als amen op de zegen zingen we: Lied 425 :

-Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

  • Tijdens de dienst is er geen rondgangs-collecte.

Bij de uitgangen zijn er de schalen voor de diaconie

(Zending Ghana)) én voor de kerk.


Wilt u na de zegen nog even gaan zitten…..

 

Woorden van dank en afscheid van:

  • Johan Schneider

Werkgemeenschap

  • Hanneke Koops

Voorzitter, kerk van Dalen

Vanmiddag is er, tijdens een BBQ, het informele afscheid van de familie den Braanker. Kunt u daar niet aanwezig zijn, dan is er na deze dienst gelegenheid om afscheid te nemen van Peter, Jeannet en de kinderen.

Ook na de dienst, nodigen wij u uit voor een ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee, met wat lekkers er bij.

Achter in de kerk is er dan gelegenheid om, naast het afscheid, ook kennis met elkaar te maken en/of weer bij te kletsen en te praten.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook beweegt, allemaal van harte, harte welkom!