Voorganger: Ds. Peter den Braanker,

Organist: Geert Meendering

Beloken Pasen, is de eerste zondag na Pasen. Het woord beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het tegengestelde van ontluiken. Het betekent dus afgesloten. Op die dag wordt de paasweek afgesloten.

Liturgie

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied van de maand (zittend): Lied 623: 1, 2 en 9

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande): Lied 632: 1 en 3

Groet:

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente: en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering (gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 43: 3, 4 en 5

Kyrië-gebed

Gloria-lied: Lied 608: 1 en 3

Gebed om de opening van het Woord

1 e Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 – 14 Zingen:

Lied 610: 1, 2 en 3

2 e Schriftlezing: Lucas 24: 36 – 49

Zingen: Lied 610: 4, 5 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 642: 1, 2, 3, 4 en 8

Gebeden:

Slotlied (staande): Lied 655

Zegen

Als amen zingen we: Lied 416: 3 en 4