Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 279

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied (staande): Lied 65: 5 en 6

 

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Zingen:                          Lied 364: 3, 4, 5 en 6

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 305

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Psalm 65

Zingen:                          Lied 89: 6 en 7

2e Schriftlezing:             Lucas 12: 22 – 32

Zingen:                          Lied 225

 

Preek

Zingen:                          Lied 905

 

In Memoriam

Stilte

Zingen:                          Lied 886

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 

Gebeden

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):          Lied 978

Zegen

Zingen:                          Amen (3x).