Voorganger: Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 716

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande):           Lied 208

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 1009

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 117a

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       Leviticus 16: 1- 16

Zingen:                                    Lied 24: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:                       Hebreeën 4: 14 – 5:10

Zingen:                                    Lied 825: 8 en 9

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 641

 

In Memoriam:

Aansteken kaars – stilte – zingen, lied 913: 1 en 4

 

Gebeden

Slotlied:                                   Lied 801: 1, 2, 6, 7 en 8

 

Zegen

Zingen:                                    Amen (3x)

Orgelspel

  • De collecteschalen staan vanaf heden weer bij de beide uitgangen van de kerk. (dit vanwege de actuele Coronacijfers)