Voorg: Ds. Peter den Braanker

Organist: Bert v d Klis

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 633

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 218

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 43: 3, 4 en 5

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 150a

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:          Johannes 15: 18 – 16: 16

Zingen:                   Lied 362

Preek

Zingen:                   Lied 675

Gebeden

Inzameling van de gaven

Zingen:    Slotlied 981 (staande)

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).