Laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 319

1      Alles wat er staat geschreven, Heer doe ons verstaan,

want uw woorden zijn ons leven, spreek ons aan!

2      Mozes heeft het vuur zien branden en hij werd uw knecht,

laat ons voortgaan aan zijn hand en wijs de weg.

3      Herder David werd een koning en hij zong uw lof,

en zijn zoon bouwde uw woning heerlijk af.

4      Wat de sterren niet verzwijgen sprak tot Abraham,

en een ster riep de drie wijzen toen Hij kwam.

5      Jezus heeft het laatst gesproken en zijn stem gaat voort,

want als graan is Hij gebroken, woord voor woord.

6      Zend uw regen uit de wolken die het groeien doet:

graan dat brood wordt voor uw volk in overvloed.

7      Gij gaat onze aard’ te boven, zend uw adem neer,

heel de aarde moet U loven, meer en meer.

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 23b: 1, 2, 3 en 5

1      De Heer is mijn Herder, ‘k heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

2      De Heer is mijn Herder. Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,

Hij schraagt me^als ik wankel, Hij draagt me^als ik viel.

3      De Heer is mijn Herder. Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;

O Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf.

5      De Heer is mijn Herder. Hem blijf ik gewijd

‘k Zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen zijn liefde me^altijd.

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen: Lied 756: 1, 2, 4, 5 en 6

1      Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,

toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag.

2      Waar blijft het overlang beloofde land van God,

waar liefd’ en lofgezang verdrijven leed en dood?

4      Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd

voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd?

5      Dat alle tirannie eens zal geleden zijn?

O sabbat Gods! En zie, dan zal het vrede zijn.

6      Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid!

Op U staat onze hoop, die onze Herder zijt!

Kyrië-gebed

Gloria-Lied: Lied 727: 1, 2, 3 en 4

1      Voor alle heil’gen in de heerlijkheid

die U beleden in hun aardse strijd,

zij uw Naam lof, o Jezus, t’allen tijd!

Halleluja, halleluja!

2      Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;

Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.

Halleluja, halleluja!

3      Maak al uw strijders in dit aards gevecht

moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht

tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.

Halleluja, halleluja!

4      Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.

Halleluja, halleluja!

Inleiding op het herdenken

Noemen van de namen:

  1. Op 16 december is in de leeftijd van 90 jaar overleden Geert Smits
  2. Op 30 december is, na 31 minuten geleefd te hebben,  overleden Daniek Naomi Rodermond
  3. Op 20 januari is in de leeftijd van 83 jaar overleden Jan Bouwmeester
  4. Op 10 februari is in de leeftijd van 85 jaar overleden Bertus Luggenhorst
  5. Op 25 februari is in de leeftijd van 80 jaar overleden Wolter Bijker

Zingen: Lied 731: 1

1      Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.

Zoudt Gij ons niet meer weten dan waren wij gedoemd

te sterven aan uw leven; maar zo Gij ons gedenkt

is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven

een paasdag die ons wenkt.

  1. Op 1 maart is in de leeftijd van 89 jaar overleden Iete Westenberg – Cremer
  2. Op 25 maart is in de leeftijd van 90 jaar overleden Berendina  Mulder – Naber
  3. Op 15 april is in de leeftijd van 92 jaar overleden Roelofje Lucas – Meijering
  4. Op 7 juni is in de leeftijd van 89 jaar overleden Jan Duiker
  5. Op 5 juli is in de leeftijd van 64 jaar overleden Gerrit Jan Bouwers

 Zingen: Lied 731: 2

2      Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan

tot U, want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.

Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,

Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken

waarop het wachten is.

11    Op 9 juli is in de leeftijd van 78 jaar overleden Hendrika Swets – van Tol

12    Op 5 oktober is in de leeftijd van 89 jaar overleden Jacobje  Guit – Vinke

13    Op 22 oktober is in de leeftijd van 86 jaar overleden Trijntje  Kip – Cremer

14    Op 12 november is in de leeftijd van 95 jaar overleden  Trientje Jalving – Koopman

Zingen: Lied 731: 3

3      Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam.

Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud saam.

Want zo zijt Gij gebroken, gelijk het ene licht,

van naam tot naam gesproken,

van dag tot dag ontloken, zo zien wij uw gezicht.

Kaars aansteken. Voor ieder die dat wil is er nu gelegenheid om een kleine kaars aan te steken. Ter nagedachtenis aan hen die in onze herinnering voortleven en aan hen die wij deze morgen willen herdenken.

We nemen nu een moment van stilte in acht en zingen daarna staande: Lied 725

1      Gij boden rond Gods troon, die van uw aangezicht

de weerglans verder draagt op vleugels van het licht,

draagt met uw stem ons mensenlied opdat het zingt

alleen voor Hem!

2      O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan

en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan,

uw grote koor in ’t zoete licht van zijn gezicht

zingt ons nu voor!

3      Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem

hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem.

Hef dan het hoofd en leef voorgoed haar tegemoet.

God zij geloofd.

4      Ook ik zing voluit mee de glorie van zijn Naam;

met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!

Dat tot het eind, mijn leven lang, vol van gezang

om Hem mag zijn!

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing: Numeri 9: 15 – 23

Zingen: Lied 317: 1

1      Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.

Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar,

spreek Heer, uw gemeente hoort.

2e Schriftlezing: Johannes 14: 15 – 31

Zingen: Lied 317: 2

2      Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven,

maakt uw Schrift het levend Woord.

Zie het boek van uw behagen opgeslagen;

spreek Heer, uw gemeente hoort.

Korte overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 793

1      Bron van liefde. licht en leven,

voor elkaar zijn wij gemaakt

door uw hand elkaar gegeven,

door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,

gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

2      Bron van liefde, licht en leven

zon die hartverwarmend schijnt,

woord van hogerhand gegeven,

trouw en teder tot het eind –

al zou ons een vijand haten,

al gaat zelfs de liefste heen,

liefde zal ons nooit verlaten:

Gij laat ons geen dag alleen.

3      Bron van liefde, licht en leven,

laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,

liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

zó dat zelfs de dood niet scheidt;

niets kan liefde overwinnen –

liefde heeft de eeuwigheid.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 753

1      Er is een land van louter licht waar heil’gen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.

2      Daar is het altijd lentetijd, in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt ons van dat zalig land.

3      Men ziet het veld aan de^overkant in groene luister staan,

als Israël ’t beloofde land zag over de Jordaan.

4      Maar ach de stervelingen staan hier huiverend terzij

en durven niet op weg te gaan, het duister niet voorbij.

5      Hing niet het wolkendek zo zwart van twijfel om ons heen,

wij zouden ’t land zien van ons hart, dat ’t hemels licht bescheen.

6      God, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.

Zegen

Gemeente: Amen (3x).