Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 480

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 118: 9 en 10

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 364: 3, 4, 5 en 6

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 869: 1, 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     1 Koningen 17

Zingen:                   Lied 803: 3, 4, 5

2e Schriftlezing:      Marcus 1: 29 – 45

Zingen:                   Lied 803: 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 863

In Memoriam

Zingen:                   Lied 951

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 969

1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).