Voorg. Ds Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 279

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 303

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 100

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 868: 1, 2 en 3

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Spreuken 3: 13 – 32

Zingen:                          Lied 370: 1

2e Schriftlezing:             Lucas 11: 1 – 13

Zingen:                          Lied 370: 2 en 3

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 641

 

In Memoriam

Stilte

Zingen:                          Lied 863: 1, 2, 3 en 4

 

Gebeden

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande):          Lied 655

1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

Zingen:                          Amen (3x).