Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 745

Welkom/ Aanvangslied (staande): Lied 645: 1, 2, 3, 4 en 6

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 647

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 412: 1, 2 en 6

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Exodus 34: 1 – 10 en 27 – 35

Zingen:                   Lied 655: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:     2 Korintiërs 2: 16b – 3: 18

Zingen:                   Lied 655: 4 en 5

Preek / Orgelspel

Zingen:                   Lied 908: 1, 2, 5, 6 en 7

In Memoriam

Zingen:                   Lied 912: 1, 5 en 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 864: 1, 2, 4 en 5

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)