Derde zondag ‘Veertigdagentijd’

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 939

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 147: 1, 6 en 7

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 547

Kyrië-gebed

Zingen:                   Lied 538: 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Exodus 20: 1 – 17

Zingen:                   Lied 119: 40 en 44

2e Schriftlezing:     Marcus 10: 17 – 31

Zingen:                   Lied 119: 66

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 1005

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 835

1   Jezus, ga ons voor
  deze wereld door,
  en U volgend op uw schreden
  gaan wij moedig met U mede.
  Leid ons aan uw hand
  naar het vaderland.

 

2   Valt de weg ons lang,
  zijn wij klein en bang,
  sterk ons, Heer, om zonder klagen
  achter U ons kruis te dragen.
  Waar Gij voor ons tradt,
  is het rechte pad.

 

3   Krimpt ons angstig hart
  onder eigen smart,
  moet het met de ander lijden,
  Jezus, geef ons kracht tot beide.
  Wees Gij zelf het licht
  dat ons troost en richt.

 

4   In de woestenij,
  Heer, blijf ons nabij
  met uw troost en met uw zegen
  tot aan ‘t eind van onze wegen.
  Leid ons op uw tijd
  in uw heerlijkheid.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).