Dienst van Schrift en Tafel op Witte Donderdag

 

Voorganger: Ds  Peter den Braanker

 

Liturgie

 

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 31: 1, 2 en 3

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon en de                                 Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 558: 1, 2, 3 en 4

Gebed

Schriftlezing:          Marcus 14: 12 – 25

Zingen:                   Lied 395

Korte overdenking

Zingen:                   Lied 221

Nodiging

Vredegroet:

Voorganger:           De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:              En met uw geest.

Voorganger:           De Heer zij met u.

Gemeente:              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:           Heft uw harten omhoog.

Gemeente:              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:           Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed:            Nr. 4 uit het Dienstboek

Zingen:                   (melodie Ps. 118)

Heilig zijt Gij o Here Here,

Heilig uw Naam en uw gebod.

Alles wat ademt moet U eren,

Heilige Here Zebaoth!

Gezegend zij de grote Koning,

die tot ons komt in ‘s Heren Naam.

De hele aarde wordt zijn woning,

Hij richt een nieuwe wereld aan.

Vervolg Tafelgebed afgesloten met het Onze Vader

Breken en delen

Zingen:                   Lied 567

Gebed

Slotlied ( staande): Lied 575: 1, 2 en 6

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).

 

De dienst eindigt in stilte