1. Preambule (Inleiding)

“ Samen leiding geven aan de gemeente”, dat is de taak van de kerkenraad. Dat is geen eenvoudige zaak, want er zit heel wat aan vast.

Kerkenraadswerk is – op dat van de predikant na- vrijwilligerswerk. En ook de predikant investeert heel wat “vrije tijd” in de gemeente. Samen leiding geven aan de gemeente – Hoe en wanneer doen we dat goed?

Leiding geven veronderstelt immers: vooruitkijken, de koers zoeken, weten wat er in de gemeente leeft en samen de vraag durven stellen: “wat gaat er van onze gemeente uit?”.

Leiding geven gericht op de opbouw van de gemeente in deze tijden waarin de betrokkenheid bij “de kerk” in zijn algemeen afneemt.

Er komt veel op de kerkenraad af zoals: zorgen rond de financiën, samenwerkingsverbanden met de Zandloper en andere  buurkerken, vacatureproblemen, regelklussen, ingekomen stukken, privacy wetgeving en thema’s waar de kerk zich mee bezig moet houden. De kerkenraad probeert zoveel mogelijk de bestaande activiteiten gaande te houden, maar ook te vernieuwen en waar mogelijk uit te bouwen.

Momenteel komt er veel op ons af, in een tijd waarin er toch echt zorgen zijn door bijvoorbeeld de oorlog in de Oekraïne, de corona pandemie en hoge inflatie en energiekosten met als gevolg voor veel gezinnen moeilijkheden om rond te komen met de beschikbare financiën. En kerkenraadsleden hebben naast hun taak binnen de kerk ook privé te maken met werk, gezin, de dure tijden en ook vaak nog andere vrijwillige activiteiten. Kortom: het is niet altijd gemakkelijk.

Onze verwachting…

Het is dan ook goed om geen overdreven verwachtingen te wekken, we moeten ons kunnen niet overschatten. Als kerkenraad kunnen we de gemeente niet maken. De jeugd kunnen we niet dwingen en de vergrijzing zet door.

De kerk máken we niet maar, zo belijden we, we gelóven in haar. Het is God zelf die primair en uiteindelijk leiding geeft aan de gemeente. Hij wil echter werken door mensen.

Dat vraagt om vooruitkijken en planmatigheid. We doen ons best maar soms is de tijd en de mankracht niet voldoende aanwezig.

Kan het beter?

Jawel, dat kan altijd, althans we proberen het. We doen erg ons best om  lijn in het kerkenraadswerk en de activiteiten te brengen. We stellen prioriteiten voor het gemeente-zijn en werken planmatig aan deze prioriteiten.

Kortom:

Als kerk in Dalen werken we aan de toekomst en willen we er voor elkaar proberen te zijn!

Sinds enige jaren nemen we daarom ook deel in een samenwerking verband in de zogenaamde Zanddorpen kerken, onze buurkerken. Hiertoe wordt 2 x per jaar bijeen gekomen door voorzitters en scriba s van deze kerken. We proberen hier problemen en oplossingen te bespreken en te delen. Dit zijn de kerken van: Aalden, Dalen, Gees, Oosterhesselen, Schoonoord, Sleen en Zweeloo. Gezamenlijk geven we een kerkblad uit, genaamd “De Zandloper” welke elke 11 x per jaar uitkomt.

De informatievoorziening aan de gemeente vindt plaats via dit  maandelijks verschijnende orgaan de “De Zandloper”  met, in onze gemeente 315 abonnees. Hiervan is een aantal lezers geen lid (meer) van onze kerk, maar zij willen toch graag op de hoogte blijven. Tevens is er een actuele kerk website, www.dorpskerkdalen.nl


2.  Dalen, kerkenraad.

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit een fulltime aan de gemeente verbonden predikant, 7 ouderlingen, 6 diakenen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 4 kerkrentmeesters

De kerkenraad verricht haar werk, op basis van de Bijbel en in onderlinge saamhorigheid, waarbij de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ambtsdragers tezamen als ook de bijzondere verantwoordelijkheid van elk van de drie ambten tot hun recht komen.

Gelukkig kunnen we onze kerkenraad en andere commissies nog steeds aanvullen met enthousiaste vrijwilligers, hoewel het wel moeilijker wordt mensen te vinden die actief willen deelnemen. Ons vrijwilligers bestand verouderd ook.

Volgens lange traditie (sinds mensenheugenis) vult de kerkenraad zichzelf aan. Nieuwe kandidaten worden, na goedkeuring door de kerkenraad, tot het ambt bevestigd waarna een publicatie volgt in  “de Zandloper”.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door een moderamen bestaande uit de predikant, de voorzitter en de scriba van de kerkenraad en de voorzitters van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters. Alle ambten zijn dus vertegenwoordigd. Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, de uitvoering van de besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts, onder verantwoording van de kerkenraad, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.


3. Bij het vieren

Centraal in de gemeente staat de eredienst. De Bijbel leert, dat de gelovigen – individueel en als gemeente – God mogen eren en dienen als Schepper en Verlosser. Dat vieren gebeurt in de zondagse eredienst en in het leven van alledag. De zondagse eredienst is de basis; daar zingt de gemeente Gods lof, hoort zij uit de Bijbel lezen en de uitleg en zegt zij de gebeden voor kerk en wereld. Naast het voorgaan in de eredienst op zondagmorgen stimuleert c.q. begeleidt de predikant ook andere samenkomsten van de gemeente, op andere tijdstippen en eventueel in een andere vorm dan gebruikelijk.

Elke zondag om 10.00 uur komt de gemeente samen in de dorpskerk, gelegen aan de Hoofdstraat. Deze eredienst, op zondag en eventueel in bijzondere diensten door de week moet, met rekenschap aan zowel Bijbel,  traditie,  als nieuwe ontwikkelingen, voor de gemeente aansprekend en inspirerend zijn.

Mede dankzij muzikale ondersteuning door organisten en met regelmatig extra begeleiding, instrumentaal of met een koor of korps, is de liturgie een levendig geheel. Er wordt hoofdzakelijk gezongen uit het Nieuwe Liedboek der Kerken.

De bloemen uit de dienst worden gebracht naar mensen die op de één of andere manier wat extra aandacht kunnen gebruiken zoals zieken of bij een sterfgeval in de familie. Maar ook bij een jubileum of bijzondere verjaardag. Indien er geen zieken zijn gaan de bloemen naar een ouder gemeentelid. Daarnaast kunnen er ’s zondags 1 of meerdere kaarten worden getekend die naar zieken worden gestuurd.

De overledenen worden herdacht in de eredienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Naaste familieleden worden schriftelijk uitgenodigd, de overledenen worden in de dienst bij name genoemd en er is gelegenheid voor de familie een kaars aan te steken. Tevens is er een witte roos voor de familie van de overledenen. Verder kan een ieder die daaraan behoefte heeft een kaarsje aan steken.  Na de dienst is er een samenzijn met familie en predikant in de kerk of in  “De Weme”,  waarbij ook de wijkouderlingen van de overledenen en andere belangstellenden zo mogelijk aanwezig zijn.

Op vijf zondagen per jaar wordt het avondmaal gevierd. Alle Avondmaalsvieringen zijn open. Met ‘open’ wordt bedoeld: open voor iedereen die zich met ons verbonden voelt. Anders gezegd: iedereen die de dienst van harte meeviert is ook uitgenodigd om mee te doen aan het delen van brood en wijn. Het is een ‘lopend’ avondmaal.

Met regelmaat wordt een dienst gehouden in samenwerking met de jeugd van de zondagsschool: Gezinsdiensten. Voor de jongeren is er de zondagsschool.

Uitvoerige informatie over vieringen en diensten wordt maandelijks gepubliceerd in het gezamenlijke kerkblad “De Zandloper”, een uitgave van de PKN gemeenten in de zanddorpen kerken in de omgeving van Dalen. Tevens, maar – beperkt- in de zondagsbrief die voor aanvang van de dienst wordt uitgereikt en ook op aanvraag via de mail of onze website te lezen is. Alle diensten worden uitgezonden via onze kerkwebsite www.dorpskerkdalen.nl en/of via kerkomroep.nl en kunnen thuis via de pc beluisterd en bekeken worden, zowel direct als op een zelf te kiezen tijdstip. Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt.


 1. Missie en Visie

Noodzakelijke voorwaarde voor het zijn van gemeente in Bijbelse zin is kennis, praten en discussiëren over de beloften en geboden die God aan de mensen geeft. Daarvoor is instructie en discussie nodig. Voor de jeugd zouden die plaats kunnen vinden door middel van de catechese: voor volwassen gemeenteleden indien gewenst door middel van gesprekskringen en werkgroepen. Bijbelse kernbegrippen in relatie tot het leven in onze tijd en maatschappij kunnen daar aan de orde komen. Al ons leren heeft als bron en doel het heil dat wij van God ontvangen en aan elkaar willen doorgeven.

Missie

Voor veel mensen komt de kerk in beeld op de kruispunten van het leven, als het er om spant in het bestaan. Niet alleen voor de eigen actieve leden, ook voor hen die zich meer “aan de rand” bevinden én voor buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen.

Wij willen een gemeente zijn die zijn inspiratie vindt in God en de Bijbel, een levendige gemeente waar ruimte en vrijheid is voor verschillende en persoonlijke manieren van geloofsbeleving. Wij willen er zijn op die kruispunten van het leven, maar ook in de dagelijkse omgang met God en met elkaar, gedragen door het woord.

Visie

We trachten een kloppend hart te zijn door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt om dat er méér is dan onze mogelijkheden. Met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor ons als kerkelijke gemeente in Dalen.


 1. Pastoraat
 • Aandacht en zorg hebben voor elkaar is de basis van het samen gemeente zijn.
 • Een taak van heel de gemeente.

Pastoraat heeft te maken met wat een herder doet. Pastor betekent immers herder. In veel Bijbelgedeelten wordt over het herder-schap gesproken. Erg bekend is Psalm 23: “De Heer is mijn herder”. Jezus noemt zichzelf de goede Herder (Johannes 10: 11). Jezus laat zien waar het in het herder-schap werkelijk om gaat. Het gaat om alle mensen.

Ieder mens is voor Hem uniek. Jezus laat zich raken door het levensverhaal van de ander, ongeacht geloof en levensovertuiging.

Maar hij zoekt ook mensen op die ziek zijn, door tegenslagen getroffen of vastgelopen zijn in de maatschappij. Jezus leert ons dat pastoraat geen vrijblijvende aangelegenheid is.

Actueel

Realiteit is dat het pastoraat in onze gemeente gedragen wordt door een kleine groep personen. Onze predikant draagt de zorg hierin voor een groot deel, kerkenraadsleden, contactpersonen, commissie leden en andere vrijwilligers dragen hierin waar mogelijk tevens verantwoordelijkheid. Deze pastorale zorg is een zeer belangrijk onderdeel van ons kerk zijn en in onze verouderende gemeente is dit een belangrijke en soms zware taak voor onze predikant. Deze verantwoordelijkheid neemt dan ook veel tijd. Natuurlijk zijn bezoeken van wijkouderlingen en diaconale commissie ook onderdeel van de pastorale zorg.

We nodigen onder andere 2 x per jaar de gemeenteleden uit voor een gezellige bijeenkomst, in het begin van het jaar een nieuwjaarsbijeenkomst en in de zomer een BBQ.


 1. De Diaconie
  Het is de taak van de diaconie om op veel terreinen in de samenleving actief te zijn in ons dorp, directe omgeving, landelijk en wereldwijd, om rechtvaardigheid en het omzien naar elkaar te bevorderen. De diaconie staat open voor signalen uit de maatschappij, over mensen of groepen mensen, die niet tot hun recht kunnen komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan deze bijzondere opdracht en betrekt daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met anderen in de samenleving, die zich ook inzetten voor mensen die het moeilijk hebben en directe hulp nodig hebben.
 • Het College van Diakenen draagt zorg voor de volgende werkzaamheden en activiteiten:

–       De organisatie van de Avondmaalsviering.

–       De ondersteuning van de zondagsschool en jeugdactiviteiten.

–       Het mede organiseren van de oogstdienst in november

–       Contact onderhouden met maatschappelijke organisaties voor        dienstverlening.

–       Opname van beeld en geluid; iedere zondagsdienst en bij bijzonderheden diensten (uitvaart en/of huwelijk), via onze kerkwebsite en kerkomroep.

–       De ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten.

–       Het bijwonen van vergaderingen.

–       Het jaarlijks aanschaffen van de Paaskaars.

–       Een afgevaardigde van de diaconie heeft zitting in het moderamen.

–       Het organiseren van de bloemen op zondag.

–       Kaart sturen met een groet van de gemeente.

 • Beleidsvoornemens diaconaat:

–       Signaleren van materiele nood bij mensen.

–       Zorg dragen voor activiteiten ter bestrijding van armoede.

–       Bewustmaking van gemeenteleden voor materiele nood dichtbij of veraf.

–       Het dienen van de gemeente en de kerk m.b.t sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid (gemeente) en de samenleving op haar verantwoordelijkheid.

–       Het beleid ten aanzien van het beheer van de kerkelijke gronden is  conform het beleid van de kerkrentmeesters.

 • Diaconale commissie:

De diaconale commissie wordt aangestuurd door het college van diakenen. De commissie wordt gevormd door vrijwilligers die ondersteuning verlenen bij de volgende activiteiten:

–       Oogstdienst en het bezorgen van  attenties ter gelegenheid van de     dankdag/ oogstdienst.

–       Kerstattenties

–       Pinksterboeket

–       Verzorgen van koffie na de dienst

–       Bezoeken van zieken en jarigen boven de 80 jaar

 • Vergaderschema:

Diaconie                                  6 x per jaar

Kerkenraad                             6 x per jaar

Diaconale Commissie           1 x per jaar


 1. De ouderlingen

Het ‘grondgebied’ van de Hervormde Kerk te Dalen bestaat grofweg uit de dorpen Dalen, Wachtum, Dalerveen, Dalerpeel en de gebieden die daar ruim om en naast gelegen zijn. Men is verdeeld in verschillende wijken. In iedere wijk is zo mogelijk één ouderling werkzaam, sommige wijken zijn samengevoegd of hebben een contactpersoon welke geen lid is van de kerkenraad Er zijn enkele bezoek medewerkers namens de kerkenraad  verantwoordelijk voor het bezoeken van die leden van onze kerkgemeente, die in de bejaarden- en verzorgingstehuizen in Coevorden verblijven. Deze bezoek medewerkers nemen deel aan het pastoraal overleg.

De ouderlingen zijn medeverantwoordelijk voor vorming en toerusting van de gemeente.

Predikant en ouderlingen geven leiding aan desgewenst te houden periodieke groothuisbezoeken en gesprekskringen in de gemeente rond Bijbelse of geloofsthema’s. De predikant stimuleert en begeleidt het team van de zondagschool/kinderdienst.

De ouderlingen, vrijwilligers en natuurlijk de predikant, geven zo mogelijk leiding aan c.q. stimuleren jeugdclubs en andere activiteiten voor de jeugd. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraat in de gemeente. Pastoraat omschrijven we als de ‘zorg voor de gemeenteleden met betrekking tot hun geloof en geloofsleven en hun persoonlijk welzijn’. Daartoe is de gemeente in wijken onderverdeeld met zo mogelijk ieder zijn eigen wijkouderling of wijk contactpersoon.

Predikant en ouderlingen, maar ook vrijwilligers, onderhouden zoveel mogelijk contact met gemeenteleden o.a. door middel van huisbezoek. Het doel van huisbezoek is namens de gemeente blijk geven van belangstelling voor individuele leden van de gemeente in hun specifieke situatie. Ouderen vanaf 80 jaar worden rond hun verjaardag bezocht, evenals rond andere hoogtijdagen.

Vergaderschema:

Pastoraal overleg  6 x per jaar

Kerkenraad 6 x per jaar

Beleidsvoornemens:

–       Werken aan een levendige kerk door het regelmatig initiëren van nieuwe gemeenteactiviteiten.

–       Het zoveel mogelijk betrekken van gemeenteleden bij de zondagse eredienst, o.a. door hun waar mogelijk een aandeel te geven in de schriftlezingen of het geven van andere (muzikale) bijdragen.

–       Het zoveel mogelijk betrokken doen zijn van gemeenteleden bij andere vormen van gemeentelijke activiteiten om daarmee de gemeenteopbouw te bevorderen.

–       Aandacht hebben voor het steeds groter wordende aantal ouderen binnen de gemeente, ook voor dat deel dat de kerkdiensten niet meer kan bezoeken.

–       Zoeken naar vormen of methodieken waarmee de jeugd kan worden betrokken bij de kerk, de erediensten, de catechisatie en jeugdwerk.

–       Het jeugdwerk heeft blijvend aandacht nodig. Ook moeten we blijven zoeken naar eigentijdse vormen van geloofsbeleving van de jeugd. We willen de mogelijkheid van een gezamenlijke catechisatie met één of meerdere buurkerken onderzoeken. Dit in het 2 x per jaar georganiseerde Zanddorp kerken overleg.


 1. De kerkrentmeesters

8.1      Inleiding

De zorg voor de stoffelijke aangelegenheden (bezittingen, gelden, rechten) van de gemeente, die niet van niet-diaconale aard zijn, is door de kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters toevertrouwd. Het College is nevengeschikt aan de kerkenraad. Het legt geen verantwoording af, maar doet daarvan verslag. Een meerderheid van het college maakt deel uit van de kerkenraad.

Het is de taak van het college de eigendommen op een zodanige manier te beheren, dat er een goed rendement ten gunste van de gehele Hervormde Gemeente te Dalen komt. Volgens ordinantie 11-2-7b is aan het college toevertrouwd:

–       het beheren van de goederen van de gemeente.

–       het verzorgen van het personeelsbeleid.

–       het zorgdragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden.

–       het fungeren als opdrachtgever voor koster, organisten en vrijwilliger ledenadministratie.

–       het bijhouden van de kerkelijke registers.

–       het beheren van de archieven van de colleges van Kerkrentmeesters en de Diakenen, alsmede van de Ouderlingen.

–       het beheren van de verzekeringspolissen.

Deze taken verricht het college geheel zelfstandig, waarbij de kerkenraad achteraf wordt geïnformeerd.

Andere zaken worden tezamen met de kerkenraad geregeld zoals het opstellen van het beleidsplan en meerjarenbegroting, de begroting, de plaatselijke geldwerving en de beschikbaarstelling van de kerkelijke gebouwen.

Het college bestaat momenteel uit 3 ouderling-kerkrentmeesters en 3 kerkrentmeesters. De voorzitter heeft zitting in het moderamen. Volgens traditie heeft de predikant als adviseur zitting in het college.

Vergaderschema:

College van Kerkrentmeesters: minimaal 4 maal per jaar.

Kerkenraad 6 maal per jaar.

Eens per jaar is er een regionale vergadering met de kerkrentmeesters van Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel. Meestal wordt ook de jaarlijkse vergadering bezocht van de Provinciale afdeling Drenthe van de Landelijke Vereniging voor Kerk-rentmeesterlijk Beheer.

Beleidsvoornemen:

Vanwege de complexheid van zaken is het streven naar verschillende deskundigheden (financiën, personeel en organisatie, regelgeving en gebouwen) binnen de samenstelling van het college.

8.2    Beheer

Het beheerbeleid dient er op gericht te zijn het voortbestaan van de kerkelijke gemeente te Dalen en de predikantsplaats te verzekeren en wel op zodanige wijze, dat ook bij een sterk teruglopen van de kerkelijke bijdragen van de leden, het functioneren van de kerkelijke gemeente mogelijk blijft.

8.2.1 Zorg voor werknemers en vrijwilligers

Onze gemeente heeft de voorkeur voor 1 FTE predikantsplaats. De verwachting is dat hierin in de komende jaren geen verandering zal plaatsvinden. Aanstelling en salariëring zijn volgens de landelijke voorgeschreven regeling.

– Organisten

Voor de begeleiding van de zondagse erediensten en de doop-, rouw- en trouwdiensten heeft onze gemeente meerdere organisten, waarvan één als eerste organist. Deze is verantwoordelijk voor het orgel en stelt het speelrooster samen. Allen zijn vrijwilligers waarmee in principe vrijwilligersovereenkomsten worden gesloten. Er wordt gespeeld in een rooster. Voor ‘noodgevallen’ zijn enkele andere organisten oproepbaar. De organisten zorgen zelf voor vervanging.

-Koster

Alle kosterswerkzaamheden worden verricht door de koster. Deze heeft een (parttime) dienstbetrekking. Salariëring, inclusief de daarop verplichte inhoudingen, vindt plaats conform de daartoe strekkende arbeidsovereenkomst. De koster zorgt zelf voor vervanging tijdens afwezigheid.

-Vrijwilliger ledenadministratie

De ledenadministratie is aan derden uitbesteed. Een vrijwilliger fungeert als contactpersoon met deze instelling.

-Vrijwilligers

Voor de vrijwilligers is een WA-verzekering afgesloten.

–   Beleidsvoornemen personeel en vrijwilligers

–   Eens per jaar een functioneringsgesprek houden met de koster, de organisten en de vrijwilliger voor de ledenadministratie.

8.2.2 Beheer van de gronden

Het beheer van de kerkelijke gronden vindt plaats volgens het “Reglement voor het beheer van de kerkelijke gronden”.

Beleidsvoornemens pacht en verkoop van gronden:

–       De opbrengsten van de kerkelijke gronden dienen te worden verbeterd. Bij beëindiging van pacht zal getracht worden het versnipperde grondbezit zodanig te her-kavelen, dat er voor de landbouw economisch aantrekkelijker kavels ontstaan, waarvan dan ook een meer reële pachtopbrengst kan worden verwacht.

–       De sterke toename van de regelgeving binnen de agrarische sector maakt het voor een goed beheer van kerkelijke grond noodzakelijk over de benodigde deskundigheid te bezitten. Het feitelijke beheer blijft dan ook ondergebracht bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG).

8.2.3 Beheer, verhuur en gebruik kerkelijke gebouwen.

Het beheer van de kerkelijke gebouwen vindt plaats volgens het “Reglement voor het beheer van de kerkelijke gebouwen”.

Beleidsvoornemens gebouwen

De aan de zorg van kerkrentmeesters toevertrouwde gebouwen en monumenten dienen in een zodanige conditie te worden gebracht en gehouden, dat het voortbestaan van deze gebouwen zo goed mogelijk is verzekerd. Een onderdeel hiervan is het 6-jarig onderhoudsplan dat wordt aangegaan met Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) te Zeist, voor het monumentale kerkgebouw, dat in samenwerking met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Groningen en Drenthe (SBKGD) wordt opgesteld.

8.2.4 Financiën

Goed financieel beheer is de basis voor het optimaal kunnen functioneren van onze kerkelijke gemeente. Conform de landelijke richtlijnen van de PKN wordt er ruim voor de aanvang van ieder jaar een begroting opgesteld waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de financiële consequenties van het te voeren beleid.

De betalingen van nota’s en salarissen zijn uitbesteed aan derden.

Kosten / bestedingen

De grootste jaarlijkse post vloeit voort uit het pastoraat en onderhoud kerkelijke gebouwen. Verdere kosten zijn relatief gering in vergelijking met deze kosten en voor een groot deel van de voren reeds bepaald, zoals b.v. de afdrachten aan de kerkelijke organen, bestuurskosten, kosten erediensten, kantoorbenodigdheden, belastingen, verzekeringen enz.

Inkomsten / werving

Met betrekking tot de inkomsten zijn de kerkrentmeesters aangewezen op twee hoofd pijlers: de actie Kerkbalans en de pacht- en rente-inkomsten. De overige inkomsten (collecten, Solidariteitskas en diversen) dragen voor 8% bij aan de inkomsten.


 1. Rondom het vieren

Sinds 1993 zijn er bijeenkomsten in het zorgcentrum de Selkersgoorn te Dalen, onder leiding van de predikant van onze Dorpskerk. Dit voorziet  zeker in een behoefte gezien de reacties van de aanwezigen.

Er wordt daar een korte overdenking gehouden en gezongen. Verder is er koffie en een gezellig samenzijn met veel verhalen over vroeger. We zingen vaak wat bekende liederen uit het Liedboek der Kerken.

Ongeveer 35/45 personen, hoofdzakelijk inwoners van de Selkersgoorn en directe omgeving bezoeken deze bijeenkomsten.

-Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert activiteiten die de onderlinge gemeenschap in de gemeente bevorderen. Zo organiseert de commissie tijdens de jaarlijkse zomeravondmarkten gedurende enkele avonden een bazaar en is de Dorpskerk open te bezichtiging. Voor de bazaar worden jaarlijks enkele inzamelingsacties van goederen gehouden.

Verder worden activiteiten ontplooid voor de Startweek zoals een boekenmarkt . Ook wordt jaarlijks een stamppot buffet georganiseerd op de een zondag in februari. Er is een gezellige avond voor de vrijwilligers en verder diverse activiteiten door het jaar heen.

-De vrijwilligers

Onze kerk kent een enthousiaste groep vrijwilligers, die onder meer actief zijn in de diaconale commissie en als ondersteuning van de door de activiteiten commissie georganiseerde evenementen. Een grote groep helpt verder jaarlijks mee met de Actie Kerkbalans. Veel vrijwilligers zijn actief met de bazaar tijdens enkele zomeravondmarkten en met de rommelmarkt op het kerkplein van Dalen. Vrijwilligers zijn voor ons erg belangrijk, wij koesteren hun inzet.

-Bijbels Culinair

De pastoriebewoners organiseren een middag per maand waarop we met elkaar koken volgens Bijbelse en joodse tradities en dan vervolgens met elkaar aan tafel te gaan. Het is de bedoeling dat we dan dubbel genieten: zowel van het eten zelf als van het samen-eten. Dit Bijbels koken en samen eten is een zeer succesvol en goed bezocht gebeuren.

-Werkgroep Bulgarije

Het hoofddoel van de werkgroep is: Het dichterbij brengen van mensen in hun dagelijkse doen en laten in Bulgarije. Namens onze kerk heeft een werkgroep  vanaf 2009 contacten met de Oosters Orthodoxe parochie St. Nicolauskerk in de stad Ruse in Bulgarije.

-Taizé viering

Tweemaal per jaar is er een Taizé viering. De essentie van deze viering is rust en ruimte om bij jezelf te komen en te danken voor wat geschonken is. De dienst wordt voorbereid door de predikant en verschillende gemeenteleden.


 1. Actieplan 2023 – 2028

De kerkenraad heeft besloten om, op basis van het voorgaande, een aantal hoofdlijnen van beleid op te stellen. De kerkenraad is van mening dat de onderstaande beleidsvoornemens het uitgangspunt dienen te zijn voor een verdere besluitvorming.

–       Als basis voor alle gewenste onderstaande onderwerpen is een financiële stabiliteit een voorwaarde. Dit trachten we te bereiken door waar mogelijk ook financieel elkaar te versterken, de diaconale werkzaamheden vinden we hierin bijzonder belangrijk en dat mag in ons financiële beleid tot uiting komen.

–       Wij streven naar een hechte kerkelijke gemeenschap in Dalen. Er  worden gemeenteavonden georganiseerd zoals de nieuwjaarsvisite en de BBQ in de zomer waardoor ook de kerkenraad contact krijgt met de gemeente.

–       Er wordt gestreefd naar een stimulans in de betrokkenheid van de jeugdige gemeenteleden in Dalen, onder meer door zo mogelijk een frequentere deelname aan de zondagse kerkdienst. We proberen dit door onder andere de zondagschool te stimuleren en te betrekken bij de zondagse kerkdienst.

–       Ouderenzorg in de breedste zin des woord verdient blijvend aandacht in onze ouder wordende gemeente.


 1. Resumé

In het voorgaande heeft de kerkenraad een beeld geschetst op zijn visie van het wezen van onze gemeente. Ook valt te lezen hoe die visie in de praktijk gestalte krijgt zodat een evenwichtig totaalbeeld ontstaat van de Hervormde Kerk  (PKN) te Dalen.

In dit beleidsplan zijn ook de knelpunten en hiaten binnen onze gemeente benoemd. Zaken waaraan we hopen te werken aan (nog) beter gemeente van Christus te kunnen zijn. Samen zijn in verbinding, waarbij ieder lid van onze Dorpskerk zijn of haar plaats heeft en meedoet. Zorgen zijn er volop, met name over de ouder wordende gemeente en kleine aanwas van jongere gemeenteleden. Hoe krijg je ze erbij?

Daarnaast is het een feit dat we een gemeente zijn met weinig betrokken jeugd. Dit vraagt extra zorg en inspanning om hen niet van de kerk te laten vervreemden.

Het blijft mensenwerk dat geschiedt in afhankelijkheid van Onze Heer. In het spanningsveld tussen het willen en kunnen delen van onze geloofsbeleving met anderen speelt ons kerk-zijn zich af. Vandaar dat dit beleidsplan ons wil aanscherpen in hetgeen we doen en zouden kunnen verbeteren.

Het beleidsplan is het resultaat van een periode van ‘denkwerk’. Het plan ligt er, maar het moet geen plan blijven. Mensen gaan aan het werk en roepen anderen op om mee te doen. Dit handelen is alleen zinvol ‘door Woord en Geest’.


 1. Privacy beleid Dorpskerk Dalen
 1. Inleiding

Binnen de Hervormde kerk Dalen wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, collega’s van andere vestigingen, klanten en leveranciers.
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de wettelijke taken. Eenieder moet erop kunnen vertrouwen dat Hervormde kerk Dalenzorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.  Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.
De Hervormde kerk Dalen is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikers controle.

De Kerkenraad speelt een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

De Hervormde kerk Dalen geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.
Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de Hervormde kerk Dalen en omstreken.

 1. Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De Hervormde kerk Dalen is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.
Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Wet Bescherming Persoonsgegevens
 • Vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening EU 2016/679
 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 1. Uitgangspunten

Hervormde kerk Dalen gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Daarbij houdt zich aan de volgende uitgangspunten:

-Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

-Grondslag en doelbinding

De Hervormde kerk Dalen zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

-Dataminimalisatie

De Hervormde kerk te Dalen (PKN)  verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Hervormde kerk Dalen streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

-Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

-Integriteit en vertrouwelijkheid

De Hervormde kerk Dalen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de Hervormde kerk Dalen voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

-Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de Hervormde kerk Dalen afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet en worden door de Hervormde kerk Dalen gecontroleerd.

-Vooraf gesteld doel

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

-Rechten van betrokkenen

De Hervormde kerk Dalen honoreert alle rechten van betrokkenen.

Het beleid wordt iedere 5 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.Aldus vastgesteld in  de kerkenraadsvergadering

van de Hervormde Gemeente (PKN)  te Dalen,

d.d. 25 januari 2023

en achtereenvolgens getekend:

de voorzitter, J.A. Koops-Schepers

de scriba,      S. van der Veen


uitgelicht_kerkgebouw_zijkant1