De kerkgemeente Dalen is  aangesloten bij de PKN  (Protestantse Kerk Nederland).

De gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. In de kerkenraad hebben zitting alle ambtsdragers uit de colleges van het pastoraat, diaconaat en kerkrentmeesters.

De kerkenraad zorgt voor beleid en de uitvoering ervan. De kerkenraad komt in de regel 6 maal per jaar bijeen.

Het Moderamen zorgt voor de aansturing van de kerkenraad en handelt de dagelijkse zaken af. In het moderamen hebben zitting: voorzitter, scriba, voorzitter diaconie, voorzitter kerkrentmeesters en de predikant ( zie verder pagina kerkbestuur ).

 

Interieur Daler Dorpskerk

Interieur Daler Dorpskerk

Doopdiensten

Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verzocht tenminste een maand voor de doopdienst contact op te nemen met de predikant. Voor de doopdienst vindt er een doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening

Zij die hun huwelijk wensen te laten bevestigen en inzegenen, worden verzocht tenminste twee maanden voor de huwelijksdatum contact op te nemen met de predikant. Er is dan voldoende tijd voor gesprekken en voorbereiding op de dienst.

Rouwdiensten

In geval van overlijden van een gemeentelid wordt u verzocht contact op te nemen met de predikant. Het overlijden van een gemeentelid wordt in de daarop volgende zondagse dienst afgekondigd.

Meer informatie over kerkgemeente vindt u op de onderstaande pagina’s:

 

Zijaanzicht Dorpskerk Dalen

Zijaanzicht Dorpskerk Dalen