Hervormde Gemeente Dalen

 

Publicatiegegevens ANBI van de Hervormde Gemeente te Dalen bestaande uit de ANBI gegevens met betrekking tot kerkbeheer en diaconie.

kerklogo_smallANBI – Kerkbeheer

De juiste benaming is: Hervormde Gemeente Dalen. Deze valt onder de classis Emmen

  • Het RSIN nummer van het College van Kerkrentmeesters is: 002694347
  • Contact gegevens zijn: Hervormde Gemeente Dalen, Hoofdstraat 25, 7751 GA Dalen.
  • Rek.nr. kerkrentmeesters is : NL 94RABO 0312608314

Website: www.dorpskerkdalen.nl

Website, ANBI – aandeel: www.dorpskerkdalen.nl/anbi/gegevens-anbi-status/

  • De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit een fulltime aan de gemeente verbonden predikant, 8 ouderlingen, 6 diakenen en 7 ouderling-kerkrentmeesters.

 

 

  • Voor het beleidsplan, klik op onderstaande link:

https://www.dorpskerkdalen.nl/anbi/beleidsplan-2015-2020/

  • De Doelstelling: Werken aan een levendige kerk door het regelmatig initiëren van nieuwe gemeenteactiviteiten. Het zoveel mogelijk betrekken van gemeenteleden bij de zondagse eredienst en bij doordeweekse diensten, o.a. door hun waar mogelijk een aandeel te geven in de schriftlezingen of het geven van andere (muzikale) bijdragen. Het zoveel mogelijk betrokken doen zijn van gemeenteleden bij andere vormen van gemeentelijke activiteiten om daarmee de gemeenteopbouw te bevorderen. Aandacht hebben voor het steeds groter wordende aantal ouderen binnen de gemeente, ook voor dat deel dat de kerkdiensten niet meer kan bezoeken. Zoeken naar vormen of methodieken waarmee de jeugd kan worden betrokken bij de kerk, de erediensten, de catechisatie en jeugdwerk. We trachten een kloppend hart te zijn door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt omdat er méér is dan onze mogelijkheden. Met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor ons als kerkelijke gemeente in Dalen.
  • De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

kerklogo_small

Toelichting bij de baten en lasten, Kerkbeheer

De kerkelijke gemeente van Dalen bezit ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. En aan het onderhoud van de monumentale kerk en kerkelijke gebouwen.

 

Anbi overzicht

  • De gehele jaarrekening ligt ter inzage op De Brinken 23 te Dalen. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken: 0524-550556
  • Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluitenals regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk(of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

kerklogo_small