Hervormde Gemeente Dalen

 

Publicatiegegevens ANBI van de Hervormde Gemeente te Dalen bestaande uit de ANBI gegevens met betrekking tot kerkbeheer en diaconie.

kerklogo_smallANBI – Diaconie

De juiste benaming is: Diaconie Hervormde Gemeente Dalen. Deze valt onder de classis Emmen

  • Het RSIN nummer van de Diaconie Dalen is: RSIN nr. 8241.03.518
  • Contact gegevens zijn: Diaconie Hervormde Gemeente Dalen, Hoofdstraat 25, 7751 GA Dalen.
  • Rek.nr. diaconie is : NL 32 RABO 0312604289

Website: www.dorpskerkdalen.nl

Website, ANBI – aandeel: www.dorpskerkdalen.nl/anbi/gegevens-anbi-status-diaconie/

  • De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit een fulltime aan de gemeente verbonden predikant, 8 ouderlingen, 6 diakenen en 7 ouderling-kerkrentmeesters.
  • De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
  • Voor het beleidsplan, zie onderstaande link:

https://www.dorpskerkdalen.nl/anbi/beleidsplan-2015-2020/

  • De Doelstelling: Werken aan een levendige kerk door het regelmatig initiëren van nieuwe gemeenteactiviteiten. Het zoveel mogelijk betrekken van gemeenteleden bij de zondagse eredienst en bij doordeweekse diensten, o.a. door hun waar mogelijk een aandeel te geven in de schriftlezingen of het geven van andere (muzikale) bijdragen. Het zoveel mogelijk betrokken doen zijn van gemeenteleden bij andere vormen van gemeentelijke activiteiten om daarmee de gemeenteopbouw te bevorderen. Aandacht hebben voor het steeds groter wordende aantal ouderen binnen de gemeente, ook voor dat deel dat de kerkdiensten niet meer kan bezoeken. Zoeken naar vormen of methodieken waarmee de jeugd kan worden betrokken bij de kerk, de erediensten, de catechisatie en jeugdwerk. We trachten een kloppend hart te zijn door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt omdat er méér is dan onze mogelijkheden. Met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor ons als kerkelijke gemeente in Dalen.
  • De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

 

Toelichting bij Baten en Lasten, Diaconie:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente van Dalen bezit ook nog enig vermogen in de vorm van landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 

  • Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. De verwachte bestedingen (begroting) sluitenals regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk(of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

kerklogo_small