Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 119a

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 211: 1 en 2

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 211: 3 en 4

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 150a

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Matteüs 7: 24 – 29

Zingen:                   Lied 905: 1 en 2

2e Schriftlezing:      1 Korintiërs 3: 9b – 23

Zingen:                   Lied 905: 3 en 4

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 823

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 704

1   Dank, dank nu allen God
  met hart en mond en handen,
  die grote dingen doet
  hier en in alle landen,
  die ons van kindsbeen aan,
  ja, van de moederschoot,
  zijn vaderlijke hand
  en trouwe liefde bood.

 

2   Die eeuwig rijke God
  moge ons reeds in dit leven
  een vrij en vrolijk hart
  en milde vrede geven.
  Die uit genade ons
  behoudt te allen tijd,
  is hier en overal
  een helper die bevrijdt.

 

3   Lof, eer en prijs zij God
  die troont in ‘t licht daarboven.
  Hem, Vader, Zoon en Geest
  moet heel de schepping loven.
  Van Hem, de ene Heer,
  gaf het verleden blijk,
  het heden zingt zijn eer,
  de toekomst is zijn rijk.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).