Eerste zondag ’40 dagentijd’

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

m.m.v. Bert van de Klis.

 

*De dienst is voorbereid door Peter den Braanker en Bert van der Klis. De viering zal in een kring rond de kansel plaatsvinden. Tijdens de dienst zullen de componenten: Lucht, licht, water en vuur centraal staan. In de kerk zal een liturgisch wandkleed hangen dat gemaakt is door Bert van der Klis. Het kleed van 2,5 bij 1,5 meter is handgemaakt.

Bert maakt liturgische kleden en antependia. Bij de kleden schrijft hij liturgische teksten. Tijdens de dienst zal Bert gedichten voordragen bij het kleed.  Hij zal uitleg geven waarom hij het kleed gemaakt heeft en welke symbolen er gebruikt zijn. Peter den Braanker zal n.a.v. het wandkleed een preek houden. Het wordt een dienst met bekende- en nieuwe liederen. We zullen de liederen introduceren en Geert Meendering zal ons op het orgel begeleiden.

Poëzie heeft een belangrijke plek in de dienst. Tijdens de dienst zullen wij een gezongen Kyrië en een gezongen amen introduceren. Na de dienst is het mogelijk om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie.

 

Liturgie

 

Voorganger: Ds den Braanker

Organist: Geert Meendering

m.m.v. Bert van der Klis

 

Orgelspel

Mededelingen van de kerkenraad.

 

Korte toelichting bij de dienst van vanmorgen.

 

We steken de paaskaars aan.

 

Stilte

(gemeente gaat staan)

 

Groet:

Voorganger:          In de Naam van de Vader, de Zoon en de  Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:             die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:             en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Zondagsgebed

(Gemeente gaat zitten)

 

Stilte

Zingen: Lied 647

 

Kyriegebed

Na iedere gebedsintentie zingen we:

Lied: 833

1X solo

1X Gemeente

 

Zingen: Lied: 33 :7 en 8

 

(gemeente gaat staan)

Geloofsbelijdenis

(gemeente gaat zitten)

Stilte

 

Uitleg over het wandkleed

 

Vier gedichten bij het kleed

 

Zingen: Lied 248

 

Gebed om de opening van het woord

Eerste schriftlezing: Psalm 104 : 19 – 35 (Bijbel in gewone taal)

 

Zingen: Lied 978

 

Tweede schriftlezing: Johannes 8 : 12 tot 20 (Bijbel in gewone taal)

 

Zingen: Lied 653: 1,3,4, 5

 

Gedicht: In de kerk?

 

Stilte

Korte overdenking

Orgelspel

 

Zingen: Lied 452

 

Gebeden en Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied(staande) Lied 1005

 

Zegen

 

Gezongen Amen (lied: 431b)