Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

Coronaregels:

Vanaf  zondag 4 juli is zingen in de kerkdienst weer toegestaan. Ook kunnen wij weer de verbinding met elkaar zoeken tijdens het ontmoeten, na de dienst in onze kerk, met een bakkie koffie of thee. De regels die er waren zoals 1,5 meter afstand houden, gaan zitten op de plaatsen waar een kerkboek ligt en de kerkboeken laten liggen na de dienst blijven gelden. Ook collecteren tijdens de dienst is ook nog niet van toepassing. Collecteschalen staan bij de uitgangen van de kerk.

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 103a: 1 en 4

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

 

Aanvangslied (staande): Lied 868: 1, 2 en 3

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Zingen:                          Lied 967: 1, 4 en 5

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 967: 6 en 7

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              Marcus 8: 22 – 38

Zingen:                          Lied 313: 1 en 2

2e Schriftlezing:              Jesaja 65: 17 – 25

Zingen:                          Lied 176: 1, 2 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 835

 

Gebeden

Slotlied (staande):          Lied 769: 1, 2, 5 en 6

 

Zegen

Zingen:                          Amen (3x)

 

Orgelspel