Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Liturgie:

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 209

 

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):          Lied 985

Groet:

Voorganger:                             In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                             die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                                    Lied 974: 3, 4 en 5

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                              Lied 412: 1, 2 en 3

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:                       1 Samuël 3: 1 – 4: 1a

Zingen:                                    Lied 944: 3 en 4

2e Schriftlezing:                       1 Korintiërs 12: 4 – 11

Zingen:                                    Lied 912: 1, 2, 5 en 6

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                                    Lied 685

Gebeden

Slotlied (staande):                   Lied 146a: 1, 2 en 7

Zegen

Als amen zingen we:                Lied 416: 4

  • Ga met God en Hij zal met je zijn
    tot wij weer elkaar ontmoeten,
    in zijn naam elkaar begroeten.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.