Viering Heilig Avondmaal

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1016

 

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 214: 1, 2, 3, 4 en 5

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Zingen:                   Lied 836: 1, 2, 4 en 5

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 100

 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing:          Lucas 15: 1 – 10

Zingen:                   Lied 184

 

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 870: 1, 2, 3, 4, 5 en 8

 

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:           De Heer zij met u.

Gemeente:              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:           Heft uw harten omhoog.

Gemeente:              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:           Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Tafelgebed:             Nr. 10 van het Dienstboek

Zingen:                   Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:            Nr. 10 van het Dienstboek

 

We bidden het Onze Vader

 

Vredegroet:

Voorganger:           De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:              En met uw geest.

Voorganger:           Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn.

 

Breken en delen

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 512: 1 t/m 5

 

In Memoriam

Stilte

Zingen:  Lied 886

 

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 704

 

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)