Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Dre Kruizenga

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 534

Welkom

Aanvangslied (staande): Lied 95: 1, 2 en 3

 

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                    die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

 

Zingen:                          Lied 377: 1, 2, 3, 4, 6 en 7

 

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 117a

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:             Exodus 1:1 – 2: 10

Zingen:                          Lied 803: 1 en 2

2e Schriftlezing:             Hebreeën 11: 1- 3 en 17 – 23

Zingen:                          Lied 803: 4 en 6

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 23c

Gebeden

 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande):          Lied 753

1   Er is een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

 

2   Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

 

3   Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ‘t beloofde land
zag over de Jordaan.

 

4   Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

 

5   Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ‘t land zien van ons hart,
dat ‘t hemels licht bescheen.

 

6   God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen

Zingen:                          Amen (3x)