Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 209

Welkom door de ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande): Lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5

Groet:

Voorganger:                    In de Naam van de Vader en de Zoon

                                      en de Heilige Geest.

                                      Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                     die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                     en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                          Lied 68: 7 en 12

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                    Lied 117a

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:              1 Samuël 2 : 12 – 26

Zingen:                          Lied 905: 1

2e Schriftlezing:              2 Timoteüs 1 : 1 – 10

Zingen:                          Lied 905: 3 en 4

Preek

Orgelspel

Zingen:                          Lied 156

Gebeden

Slotlied (staande):                   Lied 747: 1, 2 en 3

Zegen

Als amen zingen we:      Lied 416: 4

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

tot wij weer elkaar ontmoeten,                                                                   

in zijn naam elkaar begroeten.                                                                           

Ga met God en Hij zal met je zijn.