1e Advent

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 1000

Welkom/ Aansteken van de Adventskaars

Aanvangslied (staande): Lied 452

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 441: 1, 6 en 7

Kyrië-gebed

Zingen:                   Lied 445

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Jesaja 60: 1 – 6

Zingen:                   Lied 451: 1 en 2

2e Schriftlezing:      Openbaring 21: 1 – 4 en 21 – 27

Zingen:                   Lied 451: 3 en 5

Preek / Orgelspel

Zingen:                   Lied 447

In Memoriam /Stilte

Zingen:                   Lied 245: 1 en 3

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 444

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)