Palmzondag

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 546

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 552

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 442

OP U, MIJN HEILAND BLIJF IK HOPEN

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Kyrië-gebed

Zingen:                   Lied 118: 7 en 9

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Zacharia 9: 9 en 10

Zingen:                   Lied 550: 1 en 2

2e Schriftlezing:     Johannes 12: 12 – 36

Zingen:                   Lied 550: 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                   Lied 440: 1 en 4

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 556: 1, 4 en 5

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).