Viering Heilig Avondmaal

Voorg. Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 699

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 273: 1, 4 en 5

Groet:

Voorganger:                In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:                  die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:                die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:                  en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                       Lied 33: 7 en 8

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                 Lied 864: 1, 2 en 4

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:         Lucas 14: 1 – 11

Zingen:                       Lied 991: 1, 2, 3 en 4

2e Schriftlezing:         Handelingen 2: 43 – 47

Zingen:                       Lied 991: 5, 6, 7 en 8

Preek / Orgelspel

Zingen:                         Lied 912

 

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:                De Heer zij met u.

Gemeente:                  Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:                Heft uw harten omhoog.

Gemeente:                  Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:                Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:                  Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed:               Nr. 6 van het Dienstboek

 

Zingen:                       Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:                Nr. 6 van het Dienstboek

 

We bidden het Onze Vader

Vredegroet:

Voorganger:                De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:                  En met uw geest.

Voorganger:                Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn.

Breken en delen

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 747: 1, 5 en 6

 

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande):      Lied 315

Zegen

Zingen:                       Amen (3x)