Voorg: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Orgelspel

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 699

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied (staande): Lied 212

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

 

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 8b

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 871

 

Afscheid van de kinderen van de Zondagsschool

Zingen:                   Lied 863: 1, 5 en 6

 

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      1 Koningen 19

Zingen:                   Lied 283: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing:      Lucas 9: 57 – 62

Zingen:                   Lied 283: 4 en 5

 

Preek/orgelspel

Zingen:                   Lied 835

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 418

Zegen

Zingen:                   Amen (3x).