Viering Heilig Avondmaal

Dienst van brood & wijn

Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Jouke Hordijk

 

Liturgie

 

Lied van de maand (te zingen voor de dienst): Lied 23C

Welkom / Aanvangslied (staande): Lied 276

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:              die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:              en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                   Lied 121: 1, 2, 3 en 4

Kyrië-gebed

Gloria-lied:             Lied 672: 1, 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:     Exodus 16: 9 – 20 en 31 – 36

Zingen:                   Lied 687: 1

2e Schriftlezing:     Johannes 6 : 24 – 35

Zingen:                   Lied 687: 3

Preek

Orgelspel

Zingen:                  Lied 972: 5, 6, 7, 8, 9 en 10

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:           De Heer zij met u.

Gemeente:              Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:           Heft uw harten omhoog.

Gemeente:              Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:           Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Gemeente:              Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Tafelgebed:             Nr. 9 van het Dienstboek

Zingen:                   Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:            Nr. 9 van het Dienstboek

We bidden het Onze Vader

Vredegroet:

Voorganger:           De vrede van de Heer zij altijd met u

Gemeente:              En met uw geest.

Voorganger:           Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil de                                   Heer met ons zijn.

Breken en delen

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 117a

In Memoriam

Stilte

Zingen:                   Lied 903: 6

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 415

Zegen ons, Algoede.
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2.
Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3.
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Zegen

Zingen:                   Amen (3x)