Voorganger: Ds. Peter den Braanker

Organist: Geert Meendering

Liturgie

Viering Heilig Avondmaal.

-Orgelspel

-Welkom door de ouderling van dienst

-Lied van de maand (zittend): Lied 528

 

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied (staande):  Lied 283: 1, 4 en 5

Groet:

Voorganger:           In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Gemeente:           die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:           die trouw blijft tot in eeuwigheid

Gemeente:           en niet laat varen het werk van zijn handen

Gebed van toenadering

(gemeente gaat zitten)

Zingen:                           Lied 647

Kyrië-gebed

Gloria-lied:                     Lied 273: 1, 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord

1e Schriftlezing:      Psalm 112

Zingen:                           Lied 838: 1 en 2

2e Schriftlezing:            Matteüs 5: 13 – 16

Zingen:                           Lied 838: 3 en 4

Overdenking

Orgelspel

Zingen:                           Lied 653: 1, 2, 4 en 5

Nodiging

Tafelgebed:

Voorganger:           De Heer zij met u.

   Gemeente:           Zijn Geest in ons midden.

Voorganger:           Heft uw harten omhoog.

   Gemeente:           Wij heffen ons hart op tot God.

Voorganger:           Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

   Gemeente:           Hij is het waard onze dank te ontvangen.

 

Tafelgebed:            Nr. 10 van het Dienstboek

Zingen:                   Lied 405: 3 en 4

Tafelgebed:            Nr. 10 van het Dienstboek

 

We bidden het Onze Vader

Vredegroet:

Voorganger:           De vrede van de Heer zij altijd met u

   Gemeente:           En met uw geest.

Voorganger:           Deelt dan nu in zijn gaven, want zo wil    de Heer met ons zijn.

Breken en delen

Als afsluiting van het Avondmaal zingen we: Lied 378

-In Memoriam:

-Stilte

-Zingen:                  Lied 913: 2 en 4

Gebeden

Slotlied (staande):         Lied 981

Zegen

Als amen zingen we:      Lied 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer!

 

Collecte: bij de uitgang is gezamenlijk bestemd voor

Kerk én Diaconie (jongeren Pakistan)